Proiect PN-III-P2-2.1-BG-2016-0062 Instalatie de preparare a aerului folosind sisteme de filtrare cu ultrasunete

 

 

Proiectul initulat Instalaţie de preparare a aerului folosind sisteme de filtrare cu ultrasunete se incadrează in obiectivele strategice ale Planului National de Cercetare - Dezvoltare si Inovare PN III in mod special prin cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare la nivelul agentilor economici si prin cresterea calităţii vieţii sociale, respectiv gasirea de solutii tehnice si stiintifice care sustin imbunatatirea conditiei umane ȋn timpul procesului de muncă sau activitătii.

Proiectul prezentat se incadreaza foarte bine in Domeniul 4 Eco-nano- tehnologii şi materiale avansate şi urmăreşte realizarea de cercetari teoretice şi experimentale in vederea realizării unui sistem de preparare a aerului prin folosirea ȋn premieră a unui sistem de filtrare cu ultrasunete. Cercetările din cadrul acestui proiect se orientează pe două direcţii principale care la rȃndul lor pot genera alte teme de studiu.

Prima direcţie de cercetare privind utilizarea filtrelor ultrasonice ȋn sistemele de preparare a aerului se va orienta către domeniile de lucru ȋn care necesitatea obţinerii unui mediu curat din punct de vedere al particulelor şi elementelor biologice este foarte importantă. In acest sens, cerectarile teoretice şi experimentale, urmate de realizarea practică a proiectului se vor ȋndrepta spre beneficiarii deja existenţi ai partenerului economic urmărindu-se si extinderea ȋn alte domenii de activitate. Astfel, se vor moderniza sistemele complexe deja existente ȋn producţie, ce privesc purificarea aerului din halele industriale cu mediu puternic poluat precum cele din domeniul sudării, din dotarea cabinelor de vopsitorie utilizate ȋn domeniul auto. In urma derulării acestui proiect, agentul economic urmăreşte extinderea activităţii prin crearea unor camere cu mediu controlat necesare ȋn sălile de operaţii şi a unor incinte obligtorii din industria farmaceutică.

Cea de a doua direcţie de cercetare şi experimentare se va orienta spre prelungirea duratei de viaţă a filtrelor clasice prin activarea elementului filtrant intr-un camp ultrasonic. La anumite perioade, cand presiunea scade sub o anumită valoare, elementele active ale filtrului vor fi vibrate in domeniul ultrasonic iar particulele reţinute de către acestea vor fi dizlocate (prin caracteristica ultrasunetelor de reducere foarte mare a frecării) şi colectate separat. In acest fel, durata de viaţă a filtrelor clasice va fi prelungită foarte mult.

Filrele ultrasonice se bazeaza pe oscilaţiile de frecvenţă ultrasonică in domeniul 18- 100 KHz, oscilaţii ce se realizează cu amplitudini ale mişcării părtii active a filtrului in domeniul 10-6 - 10-8 m. Frecvenţa de oscilaţie şi mărimea acestora diferă funcţie de mărimea filtrului adică funcţie de aplicaţia dorită. Prin producerea oscilaţiilor pe direcţie transversală sau de tip travelling-wave, indeosebi particulele emanate in atmosferă vor fi filtrate iar in acelaşi timp filtrul se va autocurăţa. In functie de rezultatele cercetărilor, aceste filtre vor funcţiona separat sau ȋn mod combinat imbunătăţind eficienţa sistemelor clasice de filtrare.

Avantajul sistemelor ultrasonice de filtrare este acela că sunt relativ uşor de construit, se pot adapta oricăror dimensiuni ale filtrelor, sunt fiabile şi robuste. Aceasta ultimă caracteristică este foarte importantă mai ales in cazul dimensiunilor mari de filtre ce lucrează in medii foarte puternic poluante şi ostile.

In cadrul proiectului, parteneriatul dintre UPB şi firma Universal Service SRL se va dovedi foarte puternic intrucat ambele entităţi reprezită puncte de reper in domeniile ȋn care activează.

Universitatea Politehnica din Bucureşti este recunoscută ca una dintre cele mai importante unităţi de cercetare din ţară. Aceasta va rezolva toate problemele de cercetare aplicativă şi tehnologică in domeniul vibraţiilor ultrasonice cu orientare către calculul şi proiectarea: elementelor piezoceramice, transductorilor ultrasonici, concentratorilor ultrasonici şi a elementelor filtrante ca ce vor fi intreprinse prin derularea proiectului.

Societatea Universal Service SRL, prin transferul tehnologic din cadrul proiectului va dobandi cunoştinţele necesare pentru realizarea modelelor experimentale, demonstrative, funcţionale pe care ulterior le va implementa in realizarea produselor pe care le furnizează in mod curent. Partenerul ce va implementa rezultatul activităţilor de cercetare este principalul furnizor la nivel naţional al echipamentelor ce intră in dotarea unităţilor de service auto şi a sistemelor de purificare şi ventilare a aerului din halele industriale. De menţionat, că această societate realizează in producţie proprie toate echipamentele electronice, de automatizare şi mecanizare necesare produselor sale.

Odată cu implementarea transferului tehnologic realiza ȋn urma derulării proiectului, societatea comercială va realiza şi tehnologiile inovative de preparare a aerului necesare ȋn industria farmaceutică şi de dotare a spitalelor cu camere de operaţii cu mediu controlat din punct de vedere al particulelor, temperaturii, presiunii şi umidităţii.

 

Prezentarea tehnologiei moderne disponibile la agentul economic, care face obiectul propunerii de proiect.

 

Agentul economic Universal Service SRL desfăşoară activităţi ȋn domeniul proiectării şi realizării instalaţiilor industriale, de echipare a staţiilor ITP, a cabinelor de vopsitorie. Activitatea de cercetare si proiectare se realizează ȋn domeniul mecanic, electric, de automatizare şi realizare se software. In acelaşi timp, toate instalaţiile şi sistemele proiectate sau primite ȋn cadrul diferitelor contracte sunt realizate ȋn atelierele socităţii. Acestea cuprind toată gama de obţinere a semifabricatelor prin sudare, debitare şi a pieselor finite prin prelucrări mecanice de degroşare, finisare şi superfinisare.

In momentul de faţa, principala activitate a societaţii, o constituie purificarea aerului la un nivel acceptat din punct de vedere al normelor mediu ȋn vigoare. In urma transferului de informaţie, datorată activităţilor de cerectare din proiect, societatea va realiza sistemele de crestere a calitatii aerului ce constă ȋn reducerea semnificativa a gradului de poluare prin scăderea substanţială, cu aproximativ 95%, a particulelor emise in atmosferă de catre poluanţii principali.

Unul dintre domeniile de activitate il constituie proiectarea si realizarea sistemelor de ventilaţie industriale din atelierele de turnare, sudare, prelucrări mecanice sau din cabinele de vopsitorie. Realizarea sistemelor de curăţare şi filtrare a aerului din cabinele de vopsitorie (de la cele de mici dimensiuni din domeniul autoturismelor pȃnă la cele de dimensiuni mari din domeniul industrial), datorită mediului foarte nociv, presupune rezolvarea unor probleme tehnice foarte dificile ȋntrucȃt aerul evacuat ȋn atmosferă trebuie să fie foarte apropiat ca şi conţinut de cel natural. In functie de caracteristicile fizice, principalii poluanti atmosferici sunt: gazele, ceaţa de vopsitorie, vaporii din evaporare, vaporii din sublimare, aerosolii, prafurile anorganice sau organice, fumurile, fibrele, etc.

In practica curentă, ȋn afară de sistemele industriale de purificare a aerului, cerute la comandă de diferiţi beneficiari, societatea Universal Service SRL realizează cabine de vopsitorie de diferite mărimi. Una dintre variantele constructive aflate de obicei ȋn lucru este prezentată ȋn fig. 1.a. După cum se poate observa filtrarea clasică a aerului prezintă dezavantaje majore:

-          elementul filtrant ocupă o suprafaţa foarte mare ȋn pardoseala incintei;

-          este executat din fibră de sticlă, material extrem de dăunător sănătăţii operatorilor umani;

-          este dificilă schimbarea materialului filtrant din pardoseala incintei;

-          randamentul de filtrare este de 90...95%.

In figura 1.b se prezintă fişa tehnică a materialului filtrant ce se foloseşte la ora actuală.

a.                                                                           b.

Fig. 1 a. Schema de principiu a sistemului de ventilaţie si filtrare aer a unei incinte inchise; cu rosu se prezintă suprafata elementului filtrant clasic; b. fişa tehnică a elementului filtrant

 

La ora actuală, indiferent de tipul elementului de filtrare (fibră de sticlă, cărbune activ...etc, acesta trebuie schimbat periodic sau curăţat şi foarte important, este foarte dăunător sănătăţii cum este situaţia filtrelor din fibră de sticlă.

 

-       I.3 Identificarea și detalierea necesității agentului economic și a problemelor derivate din aceasta ce urmează a fi soluţionate in urma derulării proiectului;

 

Ca urmare a prezentării modului ȋn care se realizează ventilarea şi filtrarea aerului din incintele izolate şi a evidenţierii dezavantajelor majore ce decurg din aceasta, agentul economic doreşte schimbarea tehnologiei prezentate cu o variantă ecologică, mai uşor de manipulat şi ȋntreţinut. Inlocuirea filtrelor cu suprafaţa mare executate din fibră de sticlă ȋmplică ȋn primul rȃnd avantajul major al inhalării de către operatori

 

 

 

 

 

Pornind de la natura substantelor poluante existente ȋn mediul de lucru (cabine de vopsitorie auto produse de SC. Universal Service SRL), analiza acestora şi concentraţiile ȋn care se găsesc s-a proiectat un system de filtrare folosind vibraţiile ultrasonice care permite evacuare ȋn atmodferă a unui aer curat contribuind la o depoluare a mediului natural (ȋn afara cabinei de vopsitorie) de peste 99 %.

In vederea obţinerii unor rezultate eficiente şi deducerii unor concluzii pertinente s-a procedat ȋn felul următor:

-          S-au determinat substantele poluante din cabina de vopsitorie (mediul de lucru) la distanta de 1 m de piesa vopsită folosind un stand de masurare;

-          S-au deteminat substantele poluante evacuate ȋn mediul natural folosind acelaşi stand de masurare plasat la ieşirea din coşul de evacuare ȋn cazul utilizării sistemului classic de filtrare;

-          S-au determinat substanţele poluante evacuate ȋn mediul natural folosind acelaşi stand de masurare plasat la ieşirea din coşul de evacuare, ȋn cazul folosirii sistemului de filtrare cu ultrasunete (proiectat şi realizat ȋn cadrul acestui proiect).

-          Pentru verificarea rezultatelor s-a apelat la un LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA - LABORATOR DE TOXICOLOGIE INDUSTRIALA, care a emis un buletin de analiză.

Observaţie:

1.      Măsuratorile s-au efectuat ȋn aceleaşi condiţii de determinare dar şi ȋn zone de lucru diferite, corespunzător cu obiectivul stabilit (ȋn cazul utilizării sistemului clasic de filtrare şi ȋn cazul utilizării sistemului de filtrare folosind vibraţiile ultrasonice)

2.      Rezultatele obţinute nu au fost prezentate ȋn materialul anterior (Raportul nr.3) din motive de confidenţialitate urmărindu-se brevetarea sistemului şi apoi producerea lui şi folosirea la cabinele de vopsitorie auto.

 

1.      Echipamentul folosit pentru determinarea ȋn programul experimental

 

Măsurătorile s-au efectuat conform unei metodologii stabilite experimental şi ȋn conformitate şi ȋn conformitate cu ordinal MAPPM nr. 462/93, H.G. 1218 2006 şi H.G. 355 /2007 ȋn condiţii de activitate normal din punct de vedere tehnologic. Schema de principiu a standului experimental folosit pentru determinări se prezintă ȋn figura 1.

 

 

Fig. 4.1.jpg

 

Fig. 1. 1 - senzori, 2 -pompă de prelevare, 3 - etuvă, 4 - pompă de aspiraţie, 5 - maner acţionare, 6 - elemente de filtrare, element de protecţie, 8 - rezervor condens, 9 - microcontroller, 10 - afişaj

 

Pentru determinarea gazelor rezultate ȋn timpul procesului tehnologic ce se desfăşoară ȋn cabina de lucru s-a folosit un analizor model MEGALYZER 9600 cu echipare standard şi cu o serie de alţi senzori necesari a cărui vedere generală este prezentată ȋn fig. 2.

 

 

Fig. 2. Vedere generală a analizorului pentru gaze MEGALIZER 9600

 

Analizorul este compus din:

-          Analizorul propriu zis;

-          Sondă de prelevare combinată;

-          Celulă de măsurare electrolitică (senzor pentru aer);

-          Calibrare automata;

-          Pompă de asipraţie central pentru gaze şi spălare incintă de contact;

-          Ansamblu de protecţie: filtru cu membrane, rezervor de condens şi granulator pentru NOx.

-          Afişare matricială iluminată;

-          Alimentare electrică: accumulator NiCd6V/4Ah şi redresor extern, cu control intelligent al ȋncărcării prin intermediul unui microcontroller intergrat şi afisaj de informare ȋn timpul măsurătorilor;

-          Service: program test cu semnalizări de avarie şi indicaţii de service prin display.

Principalele zone de măsurare pentru care s-a calibrat sunt următoarele: pentru O2 ȋn intervalul 0..20,9%, pentru CO ȋn intervalul 0..2000 ppm - mg/mc; pentru NO2 ȋn intervalul 0..1000 ppm - mg/mc; pentru SO2 ȋn intervalul 0...1000 ppm - mg/mc; pentru CO2 ȋn intervalul 0...CO2 maxim %vol. valoarea maximă a CO2 este opţională); pentru acetone ȋn intervalul 0..500 mg/mc; pentru alcool butilic ȋn intervalul 0...300 mg/mc; pentru toluene ȋn intervalul 0..200 mg/mc; pentru NOx ȋn intervalul 0..2000 ppm; pentru ozon tropospheric ȋn intervalul 0..5 mg/mc; pentru acetatul de butyl ȋn intervalul 0..500 mg/mc, pentru temperature gaz ȋn intervalul 0...12000 C; pentru temperature aer ȋn intervalul -20... + 1000 C; pentru coefficient excess aer ȋn intervalul 1...99.9 %; coefficient randament ȋn intervalul 0...100%.

Standul experimental permite şi deetrminarea pulberilor de diferite naturi şi mărimi (oxid ferric, mangan, corindon, praf, etc.). Pentru pulberi s-a făcut prelevarea prin aspiraţie cu pompa folosind sonda de prelevare şi filtre speciale din hartie, condiţionate ȋn prealabil (mediu de absorbţie) şi dozare gravimetrică a pulberilor obţinute pe filter conform STAS 10813-96.

Aparatul s-a calibrat ȋn aşa fel ȋncat să se ȋncadreze ȋn limitele conforme cu:

-          Ordinul 462/93 al MAPPM, H.G. 1218/2006 şi H.G. 355/2007 - stabileşte valorile limită la emisiile (VLE);

-          Ordinul 756/1997 al MAPPM - regulamentul privind evaluarea poluării mediului:

-            prag de intervenţie: depăşire VLE;

-            prag de alertă 70% din VLE

 

2.      Rezultate obţinute

 

Măsurătorile s-au realizat la cinci zile de la punerea ȋn funcţiune a noului sistem de filtrare, timp de 20 zile lucrătoare pe o cabină de vopsitorie prevăzută cu sistemul clasic de filtrare şi mai apoi prevăzută cu sistemul de filtrare ultrasonic. Măsurătorile s-au făcut ȋn cabina de lucru la 1 m de piesa vopsită. In cabină are loc nu numai operaţia de vopsire şi operaţia de sudare, operaţia de şlefuire şi operaţia de chituire, operaţii care nu se efectuează continuu ci aleatoriu, dar substanţele poluante apărute răman ȋn mediul de lucru.

 

Tab.1 Rezultate experimentale obţinute privind substanţele poluante emise ȋn mediul de lucru (cabina de vopsitorie).

 

Ziua nr.

Concentraţia medie masurată

NO2

ppm

SO2

ppm

CO

ppm

NOx

ppm

Acetonă

mg/mc

 

Pulberi

mg/mc

Acetat de butyl

mg/mc

1

9

8

43

95

180

13

176

2

8

7

40

90

315

17

157

3

10

25

45

104

325

27

160

4

12

28

54

87

330

33

173

5

15

12

48

112

343

29

180

6

8

34

39

94

357

35

193

7

9

14

47

91

325

25

195

8

11

6

38

106

287

31

155

9

13

8

42

88

399

15

183

10

15

9

37

93

322

23

197

11

7

10

45

105

337

19

159

12

9

12

39

112

288

25

177

13

10

7

51

87

317

17

186

14

18

15

43

93

297

28

200

15

22

29

35

98

345

12

188

16

17

13

33

101

338

31

169

17

16

8

42

115

302

14

158

18

12

7

39

111

196

35

144

19

15

23

47

107

305

19

192

20

21

6

41

89

330

21

159

VLE

10

15

30

50

cumulativ

1210

10

150

Conc medie

12.85

18.65

45.5

98.9

334.2

23.5

175

 

Tab.2 Rezultate experimentale obţinute privind substanţele poluante emise la ieşirea din coşul de evacuare folosind sistemul clasic de filtrare (cabina de vopsitorie).

 

Ziua nr.

Concentraţia medie masurată

NO2

ppm

SO2

ppm

CO

ppm

NOx

ppm

Acetonă

mg/mc

 

Pulberi

mg/mc

Acetat de butil

mg/mc

1

2

1.9

21

45

120

8

82

2

2.2

1.8

20

41

140

7

69

3

2.5

16.2

22

53

142

9

75

4

3.1

16.5

35

38

145

10

80

5

3.9

3.2

31

56

160

11

82

6

4.7

16.6

19

44

168

12

87

7

4.9

3.1

24

41

125

6

89

8

2.8

1.2

15

54

121

8

70

9

3

2

20

40

143

9

83

10

4.6

2.1

16

42

142

15

90

11

2

2.4

23

52

148

13

58

12

2.2

3.5

22

57

126

10

67

13

3.3

1.8

32

38

141

6

79

14

11.9

5

23

42

152

7

93

15

12.2

15.9

16

46

159

9

81

16

10.7

4.6

15

47

147

12

58

17

4.5

1.8

18

59

139

13

57

18

3.9

1.7

17

56

137

15

42

19

3.1

17.9

33

51

140

10

95

20

12.1

1.5

24

41

148

9

52

VLE

10

15

30

50

cumulativ

1210

10

150

Conc medie

4.98

6.03

22.3

47.15

142.15

9.95

74.45

 

 

Tab.3 Rezultate experimentale obţinute privind substanţele poluante emise la ieşirea din coşul de evacuare folosind sistemul de filtrare cu vibraţii ultrasonice (cabina de vopsitorie).

 

Ziua nr.

Concentraţia medie masurată

NO2

ppm

SO2

ppm

CO

ppm

NOx

ppm

Acetonă

mg/mc

 

Pulberi

mg/mc

Acetat de butil

mg/mc

1

0.2

0.5

4

1.6

10

0

1.2

2

0.3

0.4

6.2

1.8

15

1

2

3

0.25

0.9

4.3

1.6

13

0

2.9

4

0.32

1.1

5.8

1.7

16

2

3.1

5

0.48

0.36

3.9

1.5

17

2

2.1

6

0.53

1.5

3.6

2.4

13

0

2.2

7

0.6

0.5

4.2

2.5

13

0

2.3

8

0.23

0.13

5.7

2.6

15

3

2

9

0.31

0.49

6

1.7

15

3

2.1

10

0.51

0.51

6.8

1.8

15

3

3.4

11

0.15

0.62

6.9

1.8

16

3

1.8

12

0.24

0.64

7

2.8

13

0

1.9

13

0.32

0.15

3.9

2.5

13

0

3.1

14

0.35

0.78

4.7

2.6

16

3

3.5

15

0.44

1

4.2

2.5

16

3

1.9

16

0.28

0.72

4.8

2.5

15

2

1.8

17

0.37

0.49

5.3

2.6

14

2

1.8

18

0.42

0.32

5.7

1.7

14

2

2.7

19

0.21

0.66

3.6

2.4

13

0

2.5

20

0.2

0.16

3.9

1.5

13

0

1.6

VLE

10

1515

30

50

cumulativ

1210

10

150

Conc medie

0.257

0.373

3.83

1.97

13.4

0.235

1.75

 

98%

98%

96%

98%

96%

99%

99%

 

Tab. 4 Buletinul de analiză a calităţii aerului realizat de Laboratorul de diagnostic şi ȋnvestigare ȋn sănatatea publică - Laborator de toxicologie industrial - Direcţia de Sănătate Giurgiu

3.      Concluzii

 

In urma analizei rezultatelor obţinute prin msurători se pot trage următoarele concluzii:

1.      In timpul procesului tehnologic ce se desfăşoară ȋntr-o cabina de vopsitorie apar numeroase substante poluante ale mediului de lucru (NO2, SO2, CO, NOx, acetone, xilen, toluene, hidrocarburi, acetat de butyl, alcool butilic, ozon troposferic, pulberi ȋ suspensie, praf, etc.) naura lor fiind ȋn funcţie de tipul substanţelor folosite la vopsire, şlefuire, sudare chituire a suprafetelor ce urmează a fi vopsite.

2.      Se constată o depăşire a VLE pentru toate substantele poluante ȋn cabina de lucru (mediul de lucru), depăşire ce uneori ajunge pană la 50..70% din VLE, de aceea s-au propus următoarele măsuri pentru lucrul ȋn această cabină:

-         Purtarea unui echipament de protecţie adecvat şi pauză la fiecare 15 min. la fiecare oră lucrată;

-         Folosirea unor sisteme de introducere a aerului curat ȋn jurul caroseriei ce urmează a fi vopsită pentru a crea un balon de protecţie;

3.      Se constată o depăşire a VLE ȋn mediul natural, ȋn anumite zile de lucru, pentru unele substante poluante, cand se foloseşte sistemul clasic de filtrare astfel:

-         Pentru NO2, ȋn zilele 14,15,16 şi 20;

-         Pentru SO2 ȋn zilele 3,4,6,15 şi 19;

-         Pentru CO, ȋn zilele 4,5,13 şi 19;

-         Pentru NOx ȋn zilele 3,5,8,11,17,18 şi 19;

-         Pentru pulberi, ȋn zilele 5,6,10,11,16,17 şi 18;

-         Pentru acetone şi acetatul de butil nu s-au constatat depăşiri ale VLE.

4.      Se constată că nu există depăşiri ale VLE pentru nicio substanţă poluantă ȋn cazul folosirii sistemului de filtrare cu vibraţii ultrasonice (Tab.3), gradul de reţinere fiind cuprins ȋn domeniul 96..99%, ȋar ȋn unele cazuri, (pulberi ȋn suspensie) chiar de 100%, ȋn unele zile;

5.      Avand ȋn vedere gradul de curăţire ridicat, obţinut folosind sistemul de filtrare cu vibraţii ultrasonice se recomandă folosirea acestuia şi ȋn alte domenii.

 

5. Concluzii finale

 

1.                  Avand ȋn vedere rezultatele obţinute după o lună de funcţionare, confirmate şi de Buletinul de Analiză realizat de LABORATORUL DE TOXICOLOGIE INDUSTRIALA, considerăm că sistemul de filtrare cu vibraţii ultrasonice, proiectat şi realizat ȋn cadrul acestui proiect răspunde obiectivelor propuse.

2.                  Deoarece obiectivele propuse au fost atinse ȋn urma desfăşurării activităţilor din acest proiect, considerăm că toate cheltuielile efectuate au fost ȋn concordanţă cu obiectivele prevăzute şi ȋn conformitate cu activităţile desfăşurate.

 

 

Activităţile derulate ȋn vederea diseminării rezultatelor proiectului PN-III-P2-2.1-BG-2016-0062 Instalaţie de preparare a aerului folosind sisteme de filtrare cu ultrasunete.

 

1.      Prezentarea proiectului ȋn cadrul Workshop-ului organizat de UEFISCDI la Univ. Politehnica din Bucuresti la data de 10.10.2018 ȋn cadrul secţiunii Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate.

 

 

 

 

 

2.      Niţoi D.F., Amza Gh., Amza Z., Radu C., Teodorescu M., Practical realisation and finite element modeling of ultrasonic filtres design for air filtration, 19-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 Iuly - 8 Iuly 2019, Albena, Bulgaria, Conference Proceesings Volume 18 Energy and Clean Technologies Issue: 4.2. ISBN 978-619-7408-45-4, pg.555-562.

 

 

 

3.      Gh. Amza, D. Niţoi, Z., Amza, V., Petrescu, C., radu, Finite element modeling of the ultrasonic sysrem used in ultrasonic gas filters, 6th MODTECH INTERNATIONAL CONFERENCE, Modern technologies in industrial engineering, pag 33, 13-16 iunie 2018, Constanţa, Romania

 

 

4.      Dan Florin Niţoi , Gheorghe Amza, Semenescu Augustin, Zoia Amza, Oana Roxana Chivu, Research on air purification using ultrasonic filters, Contributions concerning the impact on the working environment of the forge shop in a machine buiding plant, 17th International Multidiscilinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Energy and clean technologies, Volume 17, 27- 29 November, Issue 43, ISBN 978-619-7408-28-7, DOI:10.5593/sgem2017/43

 

 

 

5.      Lucrare de Dizertaţie student Otomega Andreea, Fac IMST, Dep. TMS, Facultatea: IMST Specializarea: Ingineria calităţii, Anul de studii: II Master, SISTEM DE FILTRARE CU ULTRASUNETE A AERULUI FOLOSIT LA CABINELE DE VOPSITORIE DIN DOMENIUL AUTO, Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing Dan Florin NITOI

 

 

 

 

 

 

 

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI - UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0062, within PNCDI III